Relais Group Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

RELAIS GROUP OYJ YHTIÖTIEDOTE 16.10.2019 KLO 11:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Relais Group Oyj:n (”Relais Group” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään tehnyt päätöksen Relais Groupin listautumisannin (”Listautumisanti”) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) ja Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) 7,40 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 6,67 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, mikä vastaa noin 120 miljoonan euron markkina-arvoa Relais Groupille välittömästi Listautumisannin jälkeen. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) arviolta 17.10.2019.

Relais Group laskee liikkeeseen 2 705 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”), mikä vastaa noin 16,7 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Lisäksi eräät Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (”Myyjät”) myyvät 1 350 000 Yhtiön olemassa olevaa Osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin ja Myyntiosakkeisiin viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”. Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 25,0 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen.

880 054 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 3 135 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”) ja 39 946 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan henkilöstöannista Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä Yhtiön johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”). Yleisöanti ylimerkittiin selvästi ja Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä osalta noin 62,4 prosenttiin saakka annetuista merkintäsitoumuksista. Henkilöstöannissa merkittiin 39 946 osaketta. Henkilöstöannissa merkitsemättä jääneet 5 054 Osaketta on siirretty Yleisöantiin.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 20 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät saavat noin 10 miljoonan euron bruttovarat. Osakkeiden kokonaismäärä nousee 16 213 800 Osakkeeseen, kun Listautumisannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 16.10.2019. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 2 000 osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut osakkeet odotetaan kirjattavan hyväksytyn sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 16.10.2019. Instituutioannissa merkityt osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 21.10.2019 Euroclear Finland Oy:n kautta.
Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta 17.10.2019. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sitoumuksen antajalle sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille tai Nordnet Bank AB:n omien asiakkaiden kohdalla Nordnet Bank AB:n käteistilille arviolta 16.10.2019. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla arviolta 17.10.2019. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000391487 ja kaupankäyntitunnus on RELAIS.

Evli Pankki Oyj toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Nasdaq First North Growth Market sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana listautumisessa.

Toimitusjohtaja Arni Ekholm:

”Olemme erittäin iloisia kiinnostuksesta, jota sijoittajat ovat osoittaneet listautumisantiamme kohtaan. Relais on kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö, joka luo arvoa varaosien ja varusteiden jälleenmyyntiä harjoittaville asiakkailleen läpi ajoneuvojen elinkaaren. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme viidessä vuodessa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Listautumisesta saamme tukea voimakkaan kasvustrategiamme toteuttamiseen. Haluamme kiittää kaikkia uusia osakkeenomistajiamme luottamuksesta – pidetään yhdessä yhteiskunnan pyörät pyörimässä!”

Lisätietoja

Relais Group Oyj
Arni Ekholm, Toimitusjohtaja
Sähköposti: arni.ekholm@relais.fi
+358 40 760 3323

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 40 579 6210

Relais Group lyhyesti

Relais Group on ajoneuvojen sähkövaruste- ja varaosaliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa aktiivisesti kehittävä maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Relais luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin. Voimakkaasti kasvuhakuisena yhtiönä Relaisin tavoitteena on olla toimialansa edelläkävijä ajoneuvojen elinkaaren kehittämisessä. Relais Groupin liikevaihto oli vuonna 2018 72,5 miljoonaa euroa ja toukokuussa 2019 toteutettua ABR/Huzells-yritysoston vaikutusta havainnollistava pro forma -liikevaihto vuonna 2018 oli 119 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 260 henkilöä viidessä maassa.

www.relais.fi

HUOMAUTUS

Tämän lehdistötiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Evli Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Tätä lehdistötiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita tulla suunnitellussa Listautumisessa myymään alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mikäli Yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei tule antamaan suunnitellussa Listautumisessa valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan Unionin jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksen määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa, jos suunniteltu Listautuminen päätetään toteuttaa.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.