Palkitseminen

Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti Relaisin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Relaisin hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiön 5.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota hallituksen tai mahdollisten valiokuntien jäsenyydestä vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja ehdoista. Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista.

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Yhtiöllä ei ole voimassa olevia lisäeläkkeitä tai vakuutusjärjestelyjä toimitusjohtajalle eikä muille johtoryhmän jäsenille.

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot: 

 
(tuhatta euroa)
1.1.–31.12.
2022
(tilintarkastettu)
1.1.–31.12.
2021
(tilintarkastettu)
Toimitusjohtaja
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet305276
Eläke-etuudet5847
Osakeperusteiset maksut-129 *180
Johtoryhmä
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet881557
Eläke-etuudet13493
Osakeperusteiset maksut-275 *353
Yhteensä9741 506
*) Synteettisiin optioihin liittyvän velan uudelleen arvostamisesta on katsauskaudella aiheutunut kulunoikaisua, koska siihen liittyvä velka on pienentynyt järjestelyn alla olevan osakkeen käyvän arvon pienentyessä. 

Irtisanomisedut

Tietyt yhtiön johtoryhmän jäsenistä ja johdosta ovat oikeutettuja irtisanomiskorvaukseen. Mikäli tällaisen johtoon kuuluvan henkilön sopimus päätetään yhtiön aloitteesta, on henkilö oikeutettu saamaan irtisanomiskorvauksena 3–6 kuukauden palkan irtisanomisajan palkan lisäksi, mikäli sopimuksen päättäminen ei johdu johtoryhmän jäsenen omasta sopimusrikkomuksesta. 

Palkitsemisjärjestelmät

Yhtiön johtoryhmä on osallisena pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä, joka on voimassa vuosina 2021–2025. Ohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa Relaisin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä palkita ja sitouttaa yhtiön johtoa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään viisitoista henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.

Ohjelman nojalla maksettavat palkkiot maksetaan rahassa ohjelmaan sisältyvien kannustinyksiköiden arvon perusteella, joita ohjelma sisältää tietyn määrän. Kannustinyksiköt annetaan ohjelman osallistujille vastikkeetta. Kunkin kannustinyksikön arvo on kytketty Relaisin osakkeen arvon kehitykseen ohjelman aikana. Ansaittu palkkio merkitsee bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys.

Ohjelman nojalla rahassa suoritettavien kannustinyksiköiden määrä on yhteensä enintään 258 000 yksikköä. Osallistujille annettavat kannustinyksiköt jaetaan kolmeen erilliseen erään. Näiden kolmen erän nojalla mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuosien 2023, 2024 ja 2025 ensimmäisen puoliskon aikana.

Jokaisen kannustinyksikön lähtökurssi kussakin kolmessa kannustinyksikköerässä on osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi viimeisten 16.3.2021 edeltävien kahdenkymmenenviiden kaupankäyntipäivän jaksolla julkisessa kaupankäynnissä. Kunkin kannustinyksikön päätöskurssi on osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi julkisessa kaupankäynnissä palkkion maksuvuotta edeltävältä vuodelta eli vuosilta 2022, 2023 ja 2024 annettavan Relaisin tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavan kahdenkymmenenviiden kaupankäyntipäivän jaksolla. Kannustinyksikön lähtökurssia pienennetään lähtökurssin ja päätöskurssin määräytymisjaksojen välisenä aikana maksettujen osinkojen määrällä.

Ohjelman nojalla maksettavan palkkion arvoa on rajoitettu yhtiön osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla.

Hallitus päätti uusista optio-ohjelmista 10.8.2023

Relais Group Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön kaksi uutta avainhenkilöiden optio-ohjelmaa. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan.  

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 120 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään yhtä monta yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 58 000 merkitään tunnuksella 2023A, ja niitä annetaan konsernin suomalaisille avainhenkilöille. Optio-oikeuksista 62 000 merkitään tunnuksella 2023B, ja niitä annetaan konsernin ruotsalaisille avainhenkilöille.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 0,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 120 000 osakkeella, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. 

Optio-oikeuksilla 2023A ja 2023B merkittävän osakkeen merkintähinta on 15,28 euroa, mikä vastaa osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä 19.5.2023-30.6.2023 lisättynä 15 prosentin preemiolla. Osakkeen merkintähinta nousee, mikäli osakkeen arvo osakemerkintähetkellä on noussut yli 300 prosenttia verrattuna vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 19.5.2023-30.6.2023.

Optio-oikeuksilla 2023A ja 2023B merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2026-30.6.2026. 

>> Tutustu tiedotteeseen

Palkitsemisraportit ja palkitsemispolitiikka

Relais julkaisi erillisen palkitsemisraportin ensimmäistä kertaa samanaikaisesti vuoden 2022 konsernitilinpäätöksen kanssa maaliskuussa 2023.

Palkitsemispolitiikka esiteltiin osakkeenomistajille keväällä 2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.