Palkitseminen

Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti Relaisin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Relaisin hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiön 13.4.2022pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota hallituksen tai mahdollisten valiokuntien jäsenyydestä myöskään 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista ja ehdoista. Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkio muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista luontoiseduista sekä kulloinkin voimassa olevista kannustimista.

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten eläke-edut määräytyvät lain ja yleisen käytännön mukaisesti. Yhtiöllä ei ole voimassa olevia lisäeläkkeitä tai vakuutusjärjestelyjä toimitusjohtajalle eikä muille johtoryhmän jäsenille.

Seuraavassa taulukossa esitetään toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot: 

ks taulukko alla

 
(tuhatta euroa)
1.1.–31.12.
2021
(tilintarkastettu)
1.1.–31.12.
2020
(tilintarkastettu)
Toimitusjohtaja
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet276224
Eläke-etuudet4738
Osakeperusteiset maksut180
Johtoryhmä
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet557475
Eläke-etuudet9375
Osakeperusteiset maksut353
Yhteensä1 506812

Irtisanomisedut

Tietyt yhtiön johtoryhmän jäsenistä ja johdosta ovat oikeutettuja irtisanomiskorvaukseen. Mikäli tällaisen johtoon kuuluvan henkilön sopimus päätetään yhtiön aloitteesta, on henkilö oikeutettu saamaan irtisanomiskorvauksena 3–6 kuukauden palkan irtisanomisajan palkan lisäksi, mikäli sopimuksen päättäminen ei johdu johtoryhmän jäsenen omasta sopimusrikkomuksesta. 

Palkitsemisjärjestelmät

Yhtiön johtoryhmä on osallisena pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä, joka on voimassa vuosina 2021–2025. Ohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa Relaisin johdon intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä palkita ja sitouttaa yhtiön johtoa. Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään viisitoista henkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet.

Ohjelman nojalla maksettavat palkkiot maksetaan rahassa ohjelmaan sisältyvien kannustinyksiköiden arvon perusteella, joita ohjelma sisältää tietyn määrän. Kannustinyksiköt annetaan ohjelman osallistujille vastikkeetta. Kunkin kannustinyksikön arvo on kytketty Relaisin osakkeen arvon kehitykseen ohjelman aikana. Ansaittu palkkio merkitsee bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys.

Ohjelman nojalla rahassa suoritettavien kannustinyksiköiden määrä on yhteensä enintään 258 000 yksikköä. Osallistujille annettavat kannustinyksiköt jaetaan kolmeen erilliseen erään. Näiden kolmen erän nojalla mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuosien 2023, 2024 ja 2025 ensimmäisen puoliskon aikana.

Jokaisen kannustinyksikön lähtökurssi kussakin kolmessa kannustinyksikköerässä on osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi viimeisten 16.3.2021 edeltävien kahdenkymmenenviiden kaupankäyntipäivän jaksolla julkisessa kaupankäynnissä. Kunkin kannustinyksikön päätöskurssi on osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi julkisessa kaupankäynnissä palkkion maksuvuotta edeltävältä vuodelta eli vuosilta 2022, 2023 ja 2024 annettavan Relaisin tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivää seuraavan kahdenkymmenenviiden kaupankäyntipäivän jaksolla. Kannustinyksikön lähtökurssia pienennetään lähtökurssin ja päätöskurssin määräytymisjaksojen välisenä aikana maksettujen osinkojen määrällä.

Ohjelman nojalla maksettavan palkkion arvoa on rajoitettu yhtiön osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla.

Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka

Relais julkaisee erillisen palkitsemisraportin ensimmäistä kertaa samanaikaisesti vuoden 2022 konsernitilinpäätöksen kanssa, arviolta maaliskuussa 2023.

Palkitsemispolitiikka esitellään osakkeenomistajille keväällä 2023 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.