Yleistä

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Relais Group Oyj (”Relais” tai ”rekisterinpitäjä”) käsittelee osakkeenomistajien, yhtiön tiedotteiden tilaajien, internet-sivujen vierailijoiden sekä yhteistyökumppanien edustajien henkilötietoja. Olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja käsittelemään henkilötietojasi vain sovellettavan tietosuojaa ja yksityisuudensuojaa koskevan lainsäädännön sekä hyvien tietojenkäsittelykäytäntöjen mukaisesti. Tietosuojaselosteessa annetaan tietoa myös niistä velvoitteista, joita noudatamme henkilötietojen käsittelyssä.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojalainsäädännöllä viitataan kulloinkin voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018).

Sivustomme voi sisältää linkkejä, jotka johtavat muiden organisaatioiden verkkosivustoille ja -palveluihin, joita emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön, joten on suositeltavaa erikseen tutustua kolmansien osapuolten tietosuojaselosteisiin.

Kuka käsittelee tietojasi?

Relais Group Oyj: 2566730-3
Osoite: Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki
Sähköposti: info@relais.fi

Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä: info@relais.fi

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista henkilön voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla. Henkilötietoja ovat kaikki luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevat tiedot. Keräämme vain tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Mikäli olet osakkeenomistajamme, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja, kuten:

• osakkeenomistajan tai hallintarekisteröinnin hoitajan nimi
• henkilötunnus taikka muu yksilöintitunnus
• yhteystiedot
• maksutiedot
• verotustiedot
• osakkeiden lukumäärä osakelajeittain
• arvopaperikeskuksen osapuoli, jonka hoidossa olevalle arvo-osuustilille osakkeet on kirjattu
• tiedot yhteisomistajista
• muita arvo-osuusjärjestelmän mukaisia muita tietoja.

Mikäli olet tiedotteidemme tilaaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

• Sähköpostiosoite

Jos olet yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Työnantajayritys / -organisaatio
• Asema yrityksessä tai organisaatiossa/työtehtävä
• Viestintä kanssasi
• Tiedot tapaamisistamme

Mikäli vierailet verkkosivustollamme www.relais.fi käsittelemme evästeiden avulla kerättävää tietoa muun muassa siitä, mistä vierailet verkkosivustollamme, millä sivustomme osilla vierailet ja mitä selainta käytät. Lue: evästekäytännöt >> linkki

Mihin tarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Osakkeenomistajien tietojen käsittely perustuu osakeyhtiölakiin. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on pitää arvo-osuusjärjestelmään liitetyistä osakkeista ja niiden omistajista osakasluetteloa.

Sähköisten tiedotteiden, kuten pörssi- ja lehdistötiedotteiden, lähettäminen perustuu tilaukseesi.

Mikäli olet yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme tietojasi yhteistyön toteuttamiseksi, analysoimiseksi ja kehittämiseksi edustamasi yrityksen ja sopimussuhteeseen perustuvan oikeutetun edun perusteella.

Mistä saamme henkilötietosi?

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Jos olet osakkeenomistaja, keräämme tietojasi myös arvo-osuusjärjestelmästä. Annetun henkilötunnuksen perusteella järjestelmä vertaa annetut tiedot Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, jonka perusteella määräytyy osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja äänimäärä kokouksessa. Voimme saada tietojasi myös edustamaltasi yritykseltäsi tai yhteistyökumppaniltamme. Valtuutuksen antaessaan henkilö syöttää myös valtuutetun osalta tarvittavat henkilötiedot.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Osakasluettelon tiedot ovat osakeyhtiölain perusteella julkisia. Seuraavat tiedot osakkaanomista ovat nähtävissä Euroclear Finland Oy:n asiakaspalvelupisteellä sijaitsevalta yleisöpäätteeltä:

• omistajan nimi ja osoite tai kotikunta
• syntymäaika
• kansalaisuus
• omistustiedot
• odotusluettelomäärät sekä odotusluettelolla olon syy
• tiedot mahdollisista yhteisomistajista.

Jos maistraatti on määrännyt osakkeenomistajaa koskevien tietojen luovutusrajoituksen (ns. turvakielto) ja rajoituksesta on ilmoitettu meille tai tilinhoitajalle, osakkeenomistajasta osakasluetteloon merkitty kotikunta, osoite ja muun yhteystieto luovutetaan vain viranomaiselle.

Suurimpien osakkeenomistajien nimi- ja osakeomistustiedot julkaistaan myös verkkosivustollamme.

Voimme luovuttaa Verohallinnolle verotuksen toimittamista varten tarvittavia omistus- ja maksutietoja. Tietoja voidaan myös muuten luovuttaa lainsäädännön niin edellyttäessä.

Osakasluettelon teknisessä toteutuksessa ja ylläpidossa käytämme ulkopuolista palveluntarjoajaa Euroclear Finland Oy:tä.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä myös seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

• IT-järjestelmätoimittajat ja muut IT-palveluiden toimittajat
• viestintäpalveluiden sekä tiedotteiden jakelupalvelun tarjoajat
• verkkosivustojen ylläpidon palveluntarjoajat
• tietopalveluiden tarjoajia

Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?

Emme pääsääntöisesti siirrä tietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Euroclear Finland Oy käyttää järjestelmien ylläpitoon ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden yhteistyökumppanit saattavat toimia EU-/ETA-alueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja asianmukaisuus varmistetaan Euroclear Finland Oy:n ja henkilötietojen käsittelijän välisellä sopimuksella, jossa on huomioitu tietosuoja-asetuksen mukaiset Euroopan Unionin komission vakiolausekkeet, tai tietojen siirto tapahtuu muita asianmukaisia suojatoimia soveltaen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Kun henkilötietoa ei enää tarvita, sen käsittelylle ei ole perustetta, henkilötieto poistetaan rekistereistä kohtuullisessa ajassa. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyssä?

Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet henkilötietojen käsittelyssä.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja saada jäljennös henkilötiedoista
Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja, sekä tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Mikäli haluat tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, on sinun esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle pekka.raatikainen@relais.fi.

Oikeus henkilötietojen oikaisuun ja oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan henkilötiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista.

Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Oikeus henkilötietojen siirtämiseen
Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä varten annettu suostumus
Jos henkilötietojesi käsittely perustuu sinun antamaan suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Huomioithan, että suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeuksien toteuttaminen
Sinun oikeuksiasi koskevat pyynnöt tehdään sähköpostitse tai postitse. Yhteystiedot ovat tämän tietosuojaselosteen alussa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on aina oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty lainsäädännön vastaisesti. Suomessa tietosuojan valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

Miten varmistamme tietoturvan henkilötietojesi käsittelyssä?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin ja salasanoin sekä muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Palveluidemme kehittämisen myötä voi olla tarpeellista tekemään muutoksia sekä päivittää tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.