Yhtiöjärjestys

1 §
Yhtiön toiminimi on Relais Group Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi englanniksi on Relais Group Plc.

2 §

Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöitä käyttäen, kaikkiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvien varaosien, tarvikkeiden, sähkölaitteiden, työkalujen ja kuluttajatuotteiden maahantuonti-, tukku- ja myyntitoimintaa. Yhtiön harjoittamaan toimintaan kuuluu myös liikkeenjohdon konsultointi sekä markkinoinnin, taloushallinnon ja myynnin asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Yhtiö hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta. Lisäksi yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä arvopapereita, kiinteistöjä sekä muita sijoituksia ja harjoittaa yrityskaupanvälitystä.

3 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan jälkeen.

4 §

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5 §

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 §
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 §

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 §

Yhtiökokous kutsutaan koolle osakeyhtiölain kutsuaika- ja kutsutapasäännöksiä noudattaen. Jos yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, yhtiökokouskutsu toimitetaan kuitenkin edellä sanotusta poiketen julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

9 §
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen;
2. toimintakertomus; ja
3. tilintarkastuskertomus

päätettävä:
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta; ja
8. tilintarkastajan palkkioista;

valittava:
9. hallituksen jäsenet; ja
10. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:
11. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajilla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Lunastushinta on kolme neljäsosaa (3/4) lunastuksen laukaisevan siirron hinnasta, ja vastikkeettoman siirron osalta kolme neljäsosaa (3/4) osakkeen matemaattisesta arvosta taseesta laskettuna. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.