Relais Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 2020

Relais Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.9.2020 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa Vantaalla. Kokoukseen voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 1.5.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemianeviämisenrajoittamiseksi (290/2020) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeellista, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa ja kokous järjestää ennakoitavalla, osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla pandemiatilanteen ollessa yhä ennalta varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten antamiensuositusten noudattamisen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät  yhtiökokouskutsun C-osasta Ohjeita kokoukseen osallistujille.  Yhtiön johto ei ole paikan päällä, hallituksen ja johdon puheenvuoroja ei pidetä kokouksessa eikä siihen järjestetä videoyhteyttä.

Yhtiökokousilmoittautuminen ja äänestäminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan osalta 20.8.2020 klo 10.00 – 1.9.2020 klo 12.00 välisenä aikana.

Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajien oikeus saada asia ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja kyselyoikeus

Osakkeenomistajien vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevaan päätösehdotukseen. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen info@relais.fi viimeistään keskiviikkona 19.8.2020 klo 10.00 mennessä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.

Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään torstaina 20.8.2020.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävästä asiasta tiistaina 25.8.2020 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen info@relais.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään perjantaina 28.8.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Tärkeitä päivämääriä

Päivämäärä Tapahtuma
19.8.2020 klo 10.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
20.8..2020 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
25.8.2020 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
28.8.2020 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla
27.8.2020 Ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
1.9.2020 klo 12.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
8.9.2020 klo 16.00 Ylimääräinen yhtiökokous
10.9.2020 Osingonmaksun täsmätyspäivä
17.9.2020 Osingon maksupäivä
22.9.2020 Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Ennakkoäänestyslomake
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Tilinpäätöstiedote 2019
Vuosikertomus 2019
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 8.6.2020
Hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2020 laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
Tietosuojaseloste