Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Relais Group ei julkaise numeerista tulosohjeistusta tilikaudelle 2023.

Relais julkaisi 2.3.2023 uuden pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen, jonka mukaan se tavoittelee 50 miljoonan euron pro forma -EBITA:a vuoden 2025 loppuun mennessä. Relais pitää EBITA-tavoitetta tarkoituksenmukaisempana kuvaamaan yhtiön omistaja-arvon luomispotentiaalia verrattuna liikevaihtotavoitteeseen.

Yhtiön aiempi pitkän aikavälin taloudellinen tavoite oli saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto (pro forma) vuoden 2026 loppuun mennessä. 

Osinkopolitiikka

Relaisin tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain keskimäärin yli 30 % konsernin keskimääräisestä vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta, suhdannevaihtelut huomioiden. Vuosittaisia osinkoja ehdotettaessa otetaan huomioon yritysostomahdollisuudet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet, likviditeettiasema, konsernin oma pääoma, pitkäaikaiset rahoitus- ja investointitarpeet, kasvusuunnitelmat, osakeyhtiölain mukaiset vaatimukset osingonjaolle sekä muut tekijät, joita yhtiön hallitus pitää tärkeinä.

Kaikki tulevina vuosina mahdollisesti maksettavat osingot, niiden määrä ja niiden maksuajankohta riippuvat konserniyhtiöiden tulevista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta, yhtiön tytäryhtiöiden kyvystä jakaa osinkoja tai muuten siirtää varoja yhtiöön ja muista tekijöistä.