Riskienhallinta

Konsernin riskienhallinta toimii sen varmistamiseksi, että Relais Group -konsernin julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta ja oikeudellisesta asemasta. Riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen tunnistettavissa olevien riskiskenaarioiden olosuhteissa.

Riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvistaa Relaisin hallitus hyväksymänsä riskienhallintapolitiikan muodossa. Hallitus myös ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta. Riskienhallintatyöhön hallituksen puolesta osallistuu hallituksen jäsen Katri Nygård.

Vastuut ja roolit riskienhallinnassa

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on konsernin johtoryhmällä. Johtoryhmän jäsenet vastaavat siitä, että heidän vastuullaan oleviin prosesseihin sisällytetään riittävät riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointimenettelyt. 

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat organisoivat konsernin johtoryhmän valvonnassa kunkin yhtiön koon huomioiden tarkoituksenmukaisen riskienhallinnan paikallisen toteuttamistavan.

Tiettyjen riskienhallinnan osa-alueiden kuten vakuuttamisen, tietoturvan ja rahoitusriskien hallinnan osalta, joissa keskitetty toimintatapa on tarkoituksenmukaista, emoyhtiön hallitus tekee päätökset toimitusjohtajan ja talousjohtajan esityksestä.

Riskeistä ja niiden muutoksista raportoidaan Relaisin hallitukselle. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, niiden hallinnan sekä arvioi riskienhallinnan toimivuuden vähintään kerran vuodessa. Vuosiraportoinnista hallitukselle vastaa konsernin talousjohtaja.

 

Riskienhallinnan toteuttaminen

Tytäryhtiöiden johto arvioi riskejä vuosittain konsernin päivitetyn riskikartan pohjalta. Tytäryhtiöiden riskiarviot toimintasuunnitelmineen päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Merkittävistä hankkeista, kuten yritysostoista, tehdään erilliset riskianalyysit. Yritysostokohteista suoritetaan taloudellinen, verotuksellinen ja oikeudellinen due diligence -tarkastus yritysostoihin liittyvien riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi.