Relais Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Relais Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa Vantaalla. Kokoukseen voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeellista, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa ja kokous järjestää ennakoitavalla, osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun C-osasta Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille. Yhtiön johto ei ole paikan päällä, hallituksen ja johdon puheenvuoroja ei pidetä kokouksessa eikä siihen järjestetä videoyhteyttä.

Yhtiökokousilmoittautuminen ja äänestäminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 12.3.2021 klo 10.00 – 23.3.2021 klo 12.00 välisenä aikana.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajien oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja kyselyoikeus

Osakkeenomistajien vastaehdotukset
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen info@relais.fi viimeistään torstaina 11.3.2021 klo 10.00 mennessä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.

Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään perjantaina 12.3.2021.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista tiistaihin 16.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen info@relais.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään perjantaina 19.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Tärkeitä päivämääriä

PäivämääräTapahtuma
11.3.2021 klo 10.00Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
12.3.2021 klo 10.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
16.3.2021 klo 16.00Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
19.3.2021Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla
18.3.2021Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
23.3.2021 klo 12.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
30.3.2021Yhtiökokouspäivä
1.4.2021Osingonmaksun täsmäytyspäivä
12.4.2021Osingon maksupäivä
13.4.2021Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään

Yhtiökokousasiakirjat

Ennakkoäänestyslomake
Kutsu yhtiökokoukseen
Tilinpäätöstiedote 2020
Vuosikertomus 2020
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Tietosuojaseloste