Relais Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2020 on peruttu ja siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

Koronavirustilanteen ja Suomen hallituksen 16.3.2020 ilmoittamien toimien seurauksena Relais Group Oyj on päättänyt peruuttaa torstaiksi 26.3.2020 kokoon kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen 2020.

Relais Group Oyj kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

 

Relais Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Relais Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8.6.2020 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa Vantaalla. Kokoukseen voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 1.5.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisenrajoittamiseksi (290/2020) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeellista, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa ja kokous järjestää ennakoitavalla, osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun C-osasta Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille. Yhtiön johto ei ole paikan päällä, hallituksen ja johdon puheenvuoroja ei pidetä kokouksessa eikä siihen järjestetä videoyhteyttä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja äänestäminen

Aiemmin tehtyä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 26.3.2020 ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.5.2020 klo 10.00 – 1.6.2020 klo 12.00 välisenä aikana.

Osakkeenomistajien oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja kyselyoikeus

Osakkeenomistajien vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen info@relais.fi viimeistään perjantaina 22.5.2020 klo 10.00 mennessä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.

Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään maanantaina 25.5.2020.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista maanantaihin 25.5.2020 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen info@relais.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään torstaina 28.5.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Tärkeitä päivämääriä

Päivämäärä Tapahtuma
22.5.2020 klo 10.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
25.5.2020 klo 10.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
25.5.2020 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
28.5.2020 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla
27.5.2020 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
1.6.2020 klo 12.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
8.6.2020 Yhtiökokouspäivä
8.6.2020 Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen

Peruttuun yhtiökokoukseen 2020 liittyvä aineisto

Kutsu yhtiökokoukseen
Tilinpäätöstiedote 2019
Vuosikertomus 2019
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Tietosuojaseloste

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Kutsu yhtiökokoukseen
Tilinpäätöstiedote 2019
Vuosikertomus 2019
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Tietosuojaseloste