Sisäpiirihallinto

Relais Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää Yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista.

Relais julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot.

Relais ylläpitää luetteloa työntekijöistä ja palveluntarjoajista, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Yhtiön sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta. Nämä sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä.

Yhtiöllä on nimetty sisäpiirivastaava, joka vastaa yhtiössä sisäpiiriluettelojen pitämisestä, kaupankäyntirajoitusten ja liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta, sisäpiiriasioihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta, sisäpiiriasioiden koulutuksesta sekä sisäpiiriasioiden valvonnasta.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Relais on määritellyt ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan, talousjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt Relaisin osakkeisiin, vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Relais julkistaa tiedot pörssitiedotteella viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Kaupankäyntirajoitukset

Relais noudattaa MAR-asetuksen 19(11) artiklan mukaista johtohenkilöitä koskevaa kaupankäyntikieltoa. Yhtiö on lisäksi määritellyt erikseen tietyt henkilöt, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai joilla on pääsy tätä koskevaan tietoon, vastaavan pituisen ja sisältöisen kaupankäyntirajoituksen piiriin (suljettu ikkuna).

Johdon ilmoitusvelvolliset sekä yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 30 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista.