Sisäinen tarkastus ja valvonta

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Sisäistä tarkastusta suorittava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkastusta suorittava tilintarkastusyhteisö. 

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Sisäistä tarkastusta tehdään hallituksen vuosittain hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaan sekä tarvittaessa, mikäli tarkastuksen tarvetta puoltavia seikkoja ilmenee.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on tukea ja varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä sekä toimintaan liittyvien riskien hallintaa.  Niin ikään sen tehtävänä on varmistaa talous- ja muun johtamisinformaation luotettavuutta ja oikeellisuutta sekä lakien, strategioiden, suunnitelmien, sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista.

Sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki hallituksen, toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan toimeenpanema taloudellinen- ja muu valvonta. Sisäisen valvonnassa keskeinen työkalu ovat prosesseihin liittyvät avainkontrollit, joiden toteutumista, kehittämistä ja ylläpitoa tukee konsernin taloushallinto, joka myös määrittelee kontrollien vähimmäistason. Sisäisen valvonnan muita työkaluja ovat kuukausittaiset tulosraportit, analyysit ja ennusteet, joita yhtiön hallitus käsittelee kokouksissaan.