Relais Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Relais Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään väliaikaisen osakeyhtiölain poikkeamislain (375/2021) mukaisesti 13.4.2022 klo 15.00 Mannerheimintie 105, Helsinki. Kokoukseen voi osallistua ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä muun muassa osakeyhtiölaista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain (375/2021) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on tarpeellista, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa ja kokous järjestää ennakoitavalla, osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla. Tämän vuoksi osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet kokouksen seuraamiseksi löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville.

Yhtiökokousilmoittautuminen ja äänestäminen

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 28.3.2022 klo 10.00 – 6.4.2022 klo 12.00 välisenä aikana.

Osakkenomistajien oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja kyselyoikeus

Osakkeenomistajien vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen info@relais.fi viimeistään perjantaina 25.3.2022 klo 10.00 mennessä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon.

Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään maanantaina 28.3.2022.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista keskiviikko 30.3.2022 klo 16.00 asti sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen info@relais.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään maanantaina 4.4.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Tärkeitä päivämääriä

PäivämääräTapahtuma
25.3.2022 klo 10.00Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
28.3.2022 klo 10.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
30.3.2022 klo 16.00Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
4.4.2022Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla
1.4.2022Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
6.4.2022 klo 12.00Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
13.4.2022Yhtiökokouspäivä
19.4.2022Osingonmaksun täsmäytyspäivä
26.4.2022Osingon maksupäivä
27.4.2022Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouspöytäkirja
Ennakkoäänestyslomake
Kutsu yhtiökokoukseen
Ehdotukset hallituksen uusiksi jäseniksi
Tilinpäätöstiedote 2021
Vuosikertomus 2021
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Tietosuojaseloste