Tiedonantopolitiikka

Relais Group Oyj noudattaa viestinnässään EU:n säädöksiä, Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, ohjeita ja sisäpiiriohjeistusta sekä viranomaisten ohjeita kuin myös Suomen arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tiedonantopolitiikan 15.11.2022 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet

Yhtiön viestinnän tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta sen osakkeen oikean arvotuksen tueksi. Relais viestii aktiivisesti ja avoimesti kaikkien sidosryhmiensä kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiön tavoitteena on toimia kaikissa viestintätilanteissa todenmukaisella, läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Relais noudattaa kaikessa viestinnässään korkeaa etiikkaa.

Viestinnän ja IR:n vastuualueet

Relaisin sijoittajaviestinnästä vastaa yhtiön toimitusjohtaja.

Tiedotuskanavat

Relaisin pääasiallisena ajantasaisen tiedon kanavana toimivat yhtiön julkiset verkkosivut osoitteessa www.relais.fi. Kaikki olennaiset yhtiötä koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi Nasdaq Helsinki Oy:n kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.relais.fi.

Raportointi- ja julkaisukielet

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki listayhtiön tiedonantovelvollisuuteen liittyvä virallinen materiaali julkaistaan myös englanniksi.

Tiedottaminen

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella sisäpiiritiedon ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat (taloudelliset raportit) sekä kaikki muut sellaiset päätökset, yhtiön toimintaa koskevat seikat ja muut tiedot, jotka yhtiön on sääntelyn nojalla julkistettava pörssitiedotteina.

Relais julkistaa mahdollisimman pian pörssitiedotteella kaiken sellaisen yhtiöön tai sen osakkeeseen liittyvän tiedon, joka on riittävän täsmällistä ja luottamuksellisia ja jolla olisi todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön osakkeen arvoon.

Vastaavasti lehdistötiedotteella yhtiö julkistaa tietoja ja tapahtumia, joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien, asiakkaiden tai muiden sidosryhmien keskuudessa.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Tuona aikana yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia tai talousmediaa eivätkä ole heihin yhteydessä. Yhtiön tulosjulkistusten ajankohdat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Relais noudattaa Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaista 30 päivän suljettua ikkunaa, minkä aikana Relaisin johtotehtävissä toimivat henkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun yhtiön osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä.


> Tiedonantopolitiikka