Selkeä strategia kasvun vauhdittajana

Relais Group on johtava ajoneuvojen jälkimarkkinoihin keskittynyt Pohjoismainen konsolidoija. Strategiamme on hyvin selkeä. Luomme pitkäaikaista omistaja-arvoa vahvan tuloskehityksen, yrityskaupoin tapahtuvan kasvun ja synergioihin tukeutuvan nopean orgaanisen kasvun yhdistelmällä.

Liikkumisen markkinat ovat yhä kiihtyvässä muutosvaiheessa. Tunnemme ajoneuvojen ja liikkumisen jälkimarkkinan ja siihen vaikuttavat keski- ja pitkän aikavälin trendit. Syvä toimialaosaamisemme ja verkostomme edesauttavat sekä meille strategisesti sopivien yritysostokohteiden identifiointia, että niiden tuomien synergiaetujen täyttä hyödyntämistä.

Olemme kuluneen vuoden aikana jatkaneet selkeän strategiamme johdonmukaista toteuttamista ja kyenneet saavuttamaan merkittävää ja kannattavaa kasvua eri toimintayksiköissämme. 

Orgaaninen kasvu

Pohjoismaiset ajoneuvojen jälkimarkkinat kehittyivät positiivisesti myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Huolimatta Covid-19 omikron-variantin loppuvuonna aiheuttamasta pandemian uudelleenkiihtymisestä markkinat pysyivät kuitenkin suhteellisen vakaina kaikissa toimintamaissamme. Omien arvioidemme mukaan kykenimme kasvamaan jopa selvästi nopeammin kuin markkinat keskimäärin.

Erityisen vahvaa orgaaninen kasvu oli konsernin omilla tuotemerkeillä varustettujen ajoneuvovalojen tuoteryhmässä. Kasvuun vaikuttivat useat onnistuneet uutuustuotelanseeraukset ja markkinaosuuden kasvu Ruotsissa konserniyhtiöiden kautta tapahtuvan ristiinmyynnin tukemana, sekä vahva viennin kasvu. Strands-tuotteiden vienti mm. Saksan ja Kanadan markkinoille on kasvanut voimakkaasti koko vuoden aikana. Myös varaosien kysyntä oli vakaalla tasolla koko vuoden ajan.

Yritysostot

Yritysostot ovat kasvustrategiamme keskiössä. Jatkamme kohdemarkkinoidemme analysointia ja laajennamme meille strategisesti hyvin sopivien yritysostokohteiden kontaktointia Pohjoismaissa. Kuluneen vuoden aikana kohdelistamme on täydentynyt useilla potentiaalisilla ostokohteilla.

Toteutimme vuoden aikana yhteensä viisi onnistunutta yritysostoa (Strands Group AB, Raskone Oy, Lumise Oy, STS Sydhamnens Trailer Service AB ja Trucknik AB). Yritysostoilla on strategiamme mukaisesti vahvistettu omiin tuotemerkkeihimme perustuvaa ajoneuvovalojen liiketoimintaryhmää sekä kasvatettu hyötyajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varaosaliiketoiminnan painoarvoa konsernissamme. Lisäksi Lumisen liittymisellä Relais-perheeseen olemme saavuttaneet arvokasta osaamista digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokauppatoiminnan kehittämiseksi.

Covid-19

Lukuun ottamatta häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa, Covid-19 pandemialla ei ole ollut nimettävää negatiivista vaikutusta itse toiminta-alueemme markkinoihin. Erityisesti hyötyajoneuvoliikenne on piristynyt taloudellisen toimeliaisuuden kasvaessa. Uusien ajoneuvojen toimitusten viivästyminen on tosin vaikuttanut tietyssä määrin varustelutuotteiden kysyntään ja linja-autoliikenteen yhä jatkunut normaalia alempi taso on vähentänyt siihen liittyvien varaosien kysyntää. Verkkokaupan volyymien kasvettua erilaisten kotiinkuljetusten tarve on toisaalta lisääntynyt, mikä on näkynyt kevyen hyötyajoneuvoliikenteen ja siihen liittyvän huolto- ja varaosakysynnän kasvuna.

Pandemian yhä jatkuessa tärkeintä meille on kuitenkin työntekijöittemme ja yhteistyökumppaniemme terveys ja turvallisuus. Vaikka tiettyjä rajoituksia olikin jo paikoin purettu, jatkoimme eri viranomaisten suositusten tarkkaa noudattamista eri toimintamaissamme. Henkilöstömme on onneksi säästynyt Covid-19 taudin vakavilta muodoilta ja pyrimme jatkossakin takaamaan kaikkien turvallisuuden parhaalla mahdollisella tavalla.

Vastuullisuus

Meille vastuullisuus tarkoittaa ennen kaikkea käytännöllisiä arjen tekoja. Pidämme hyvää huolta työntekijöistämme, asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme sekä ympäristöstä. Olemme asettaneet toimittajillemme selkeitä ESG-kriteereitä ja useat myymistämme varaosista ovat palautusjärjestelmän piirissä, mikä pidentää niiden elinkaarta tuotantolaitoksessa tehdyn tehdaskunnostuksen jälkeen. Otamme myös vakavasti oman toimialamme vastuun globaalien CO2-päästöjen vähentämisessä. Ajoneuvokannan sähköistyessä olemme määrätietoisesti lisänneet täyssähkö- ja hybridiautoihin tarkoitettujen varaosien valikoimaa yhtiöissämme. Tämä valikoima täydentyy jatkuvasti. Lisäksi olemme kasvattaneet Raskoneen ja STS:n eri toimipisteiden valmiutta ja kyvykkyyttä huoltaa ja korjata myös sähköistyvää hyötyajoneuvokantaa.

Vuoden 2022 aikana tulemme kartoittamaan toimintojemme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä eri toimintamaissamme ja asetamme selkeitä tavoitteita sen vähentämiseksi. Jo tällä hetkellä esimerkiksi konserniyhtiömme Startax Finland Oy:n yli 16.000 m2:n päätoimipaikka Lempäälässä käyttää pelkästään sataprosenttisesti uusiutuvilla tuotantomuodoilla tuotettua sähköä.

Näkymä vuodelle 2022

Relais Groupilla on hyvät edellytykset jatkaa strategiansa menestyksekästä toteuttamista myös vuoden 2022 aikana. Olemme nostaneet kriittisten tuoteryhmien varastotasoja, jotta kykymme palvella asiakkaitamme säilyisi korkealla tasolla myös mahdollisten toimitusketjujen häiriöiden jatkuessa.

Tulemme jatkamaan yritysostotoimintojamme tavoitteena löytää yhtiöitä, joilla on hyvä strateginen sopivuus konsernimme liiketoimintaan yhdistettynä riittävään arvonluontipotentiaaliin osakkeenomistajillemme. Aiemmin tällä viikolla ilmoitetun mukaisesti pyrimme siirtymään pörssin päälistalle aikaisintaan vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon aikana.  Arvioimme siirtymisen pörssin päälistalle vaikuttavan positiivisesti kykyymme tehdä lisää yrityskauppoja ja taata niihin tarvittava rahoitus.

Relais Group ei anna numeerista tulosohjeistusta vuodelle 2022. Liiketoimintamme kasvu ja kehitys pohjautuu strategiamme mukaisesti laajalti yrityskauppojen toteuttamiseen, ja niiden ajankohtien tai taloudellisen merkityksen tarkka etukäteisarviointi on käytännössä mahdotonta. Tämän lisäksi yhä jatkuvat häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa, kiristynyt geopoliittinen tilanne, materiaali-, energia- ja toimituskulujen nousu sekä maailmanlaajuisen puolijohdepulan aiheuttamat toimitusten mahdolliset viivästymiset eri tuoteryhmissä vaikeuttavat tarkkojen arvioiden tekemistä.

Aiemmin ilmoittamamme mukaisesti tavoittelemme 500 MEUR liikevaihtoa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lopuksi haluan kiittää lämpimästi kaikkia lähes tuhatta ammattilaistamme, jotka tekevät parhaansa joka päivä palvellakseen asiakkaitamme yhä paremmin. Lisäksi kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajia meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Teemme kaikkemme, jotta olemme sen luottamuksen arvoisia myös tulevien vuosien aikana.

Arni Ekholm
Toimitusjohtaja

Relais
Relais Group Oyj
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
Finland