Toimitusjohtaja Arni Ekholm kommentoi vuoden 2022 kolmatta neljännestä

”Relais-konsernin myynti kolmannella vuosineljänneksellä kehittyi suotuisasti ja ylitti selvästi viime vuoden vastaavan jakson liikevaihdon kasvaessa 10,3 %. Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen kasvu oli 12 %. Myös kannattavuus ja kassavirta paranivat selvästi vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Skandinavian liiketoimintojen kehitys oli erittäin vahvaa, ja sitä tukivat erityisesti korjaamosektorilla tehdyt yritysostot. Lisäksi yleinen markkinatilanne Skandinaviassa oli Suomea ja Baltiaa selvästi positiivisempi. Suomen liiketoimintojen liikevaihto oli viime vuotta alemmalla tasolla ja heijasteli arviomme mukaan markkinoiden yleistä kehitystä.

Konsernin tukkukaupan liiketoimintaryhmässä liikevaihto saavutti valuuttakurssimuutokset huomioiden viime vuoden vahvan tason. Ruotsin ja Skandinavian liiketoimintayksiköt saavuttivat katsauskaudella 8 %:n prosentin suuruisen liikevaihdon kasvun positiivisen paikallisen markkinakehityksen ja Trucknik AB:n yritysoston tukemina. Suomen ja Baltian tukkutoimintojen liikevaihto supistui 8 % yleisen negatiivisen markkinakehityksen seurauksena. Inflaatiokehityksen aiheuttamia hintojen korotuspaineita on kyetty siirtämään riittävällä tasolla tuotehintoihin, mikä mahdollisti tukkutoimintojen katetason säilymisen vakaana. 

Korjaamo- ja huoltotoimintojen liiketoimintaryhmä kasvoi erittäin vahvasti Ruotsin markkinoilla tehtyjen yrityskauppojen ansiosta. STS Sydhamnens Trailer Service AB ja Skeppsbrons Jönköping AB ovat vahvistaneet merkittävästi Relais-konsernin asemaa Pohjoismaiden suurimpana ajoneuvomerkeistä riippumattomana hyötyajoneuvojen korjaamo- ja huoltoketjuna. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Raskone Oy:ssä tehdyt tehostamistoimenpiteet alkoivat jo näkyä toimintojen kannattavuuden myönteisenä kehityksenä vuosineljänneksen kuluessa. Lisäksi palkkausjärjestelmässä tehdyt muutokset vaikuttivat positiivisesti mekaanikkojen rekrytointeihin ja korjaamohenkilöstön pysyvyyteen. Kysyntätilanne kaikissa konsernin korjaamoyhtiöissä oli vahva ja kapasiteetin hyödyntämisaste kasvoi selvästi.

Konsernin ajoneuvovalojen myynti oli vakaata saavuttaen viime vuoden tason pääosin Strands Group AB:n vientimarkkinoilla saavuttaman menestyksen ja useiden uutuustuotelanseerauksien ansiosta. Kokonaisuutena katsoen valotuotteiden kausimyynti alkoi hieman aiempia vuosia myöhemmin, yleisen taloudellisen tilanteen aiheuttaman markkinaepävarmuuden takia. Kysyntätilanteen epävarmuus korostuu erityisesti Suomen markkinoilla ja kuluttajille suunnattujen tuotteiden kohdalla. Valotuotteiden katteet ovat kuitenkin vuoden mittaan tehtyjen hinnankorotusten tukemana pysyneet pääosin viime vuoden tasolla. Myös varaosien myynti oli vakaa ja viime vuoden tasolla. Varaosien kate oli viime vuoden tasolla onnistuneiden hinnankorotusten johdosta.

Kuten ensimmäisen vuosipuoliskon tulosten julkistamisen yhteydessä kerroimme, konsernissa on aloitettu useita eri toimenpideohjelmia operatiivisen tehokkuuden kasvattamiseksi. Suomen tukkutoiminnoissa on käynnissä käyttöpääomatason alentamiseen ja hinnoitteluprosessin tehostamiseen tähtäävä ohjelma, joka on edennyt suunnitellun mukaisesti. Käyttöpääomatasojen odotetaan laskevan vuoden viimeisen neljänneksen aikana ja hinnoitteluoptimoinnin odotetaan vaikuttavan positiivisesti kannattavuuteen ensi vuoden aikana. Lisäksi kaikissa konserniyhtiöissä on selvästi lisätty erilaisten kaupallisten aktiviteettien määrää yleisen markkinatilanteen aiheuttaman kysyntäepävarmuuden vaikutuksen minimoiseksi.

Arvioitaessa liiketoimintamme näkymiä loppuvuodelle esiin nousee useita merkittäviä tekijöitä ja olosuhteita, joihin emme itse suoraan voi vaikuttaa. Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan kerrannaisvaikutukset aiheuttavat suurta epävarmuutta markkinoiden kysyntätilanteessa. Lisäksi energiahintojen ja yleisen kustannustason raju nousu, epävakaa geopoliittinen tilanne ja sen negatiivinen vaikutus talouteen tekevät tulevan vuosineljänneksen markkinatilanteen arvioinnin hyvin haasteelliseksi. Aiemman mukaisesti yhtiö ei anna numeraalista ohjeistusta loppuvuodelle. 

Niiden asioiden osalta, joihin itse voimme vaikuttaa meillä on hyvät edellytykset liiketoimintamme vakaaseen kehittämiseen myös vuoden 2022 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Toimituskykymme meneillään olevalle valokaudelle on hyvä ja lanseeraamme markkinoille tänäkin vuonna useita uutuustuotteita. Olemme kyenneet ratkaisemaan useita korjaamotoiminnan haasteita, ja kysyntätilanne sillä sektorilla näyttää vakaalta. Uskomme mahdollisen talouden taantuman jopa lisäävän kohtuuhintaisen korjaamo- ja huoltotoiminnan ja varaosien kysyntää vastaisuudessa. Jatkamme lisäksi yrityskauppamarkkinoiden aktiivista työstämistä tulevan vuoden aikana ja odotamme yrityskauppakohteiden arvostusten laskevan aiempaa maltillisemmalle tasolle. Tämä luon hyvän pohjan yrityskauppojen tekemiselle ja strategiamme toteuttamiselle myös jatkossa. 

Tässä yhteydessä haluan myös lämpimästi kiittää ammattitaitoista henkilöstöämme vahvasta suorituksesta tämän vuosineljänneksen aikana. Relais-konsernin lähes tuhat ammattilaista kuudessa maassa tekee kovasti töitä, jotta voimme palvella asiakkaitamme joka päivä yhä paremmin.”

Arni Ekholm
Toimitusjohtaja