Hallinnointi

Relais Group Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Relais Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Relais Group -konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Relais Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan.

Relais Group -konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on ns. yksitasoinen hallintomalli. Relaisin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Relaisin yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 19.9.2019 hyväksymää ja 1.1.2020 voimaantullutta pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia poikkeuksin, että hallitus ei ole asettanut keskuudestaan valiokuntia (suositukset 14–18) eikä yhtiökokous ole perustanut osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa (suositus 19). Hallitus on arvioituaan valiokuntien perustamista todennut, että valiokuntien tehtävät on hallituksen koko ja yhtiön kehitysvaihe huomioiden tarkoituksenmukaisinta hoitaa koko hallituksen toimesta. Hallitus on työjärjestyksessään jakanut jäsenilleen vastuualueita, jotka tukevat tätä tavoitetta. Yhtiön osakkeenomistajat arvioivat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarvetta vuosittain ja tekevät tarvittaessa tätä koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle.

Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgifinland.fi