Relais Group Oyj: Johdon liiketoimet, 16.10.2019 klo 12.30